Chuyên Mục Khác

02/02/2021

Mẫu Phiếu kiểm đếm nguồn phóng xạ định kỳ

Tên Đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

 

 

SỔ KIỂM ĐẾM NGUỒN PHÓNG XẠ

(Mục đích sử dụng)

 

 

 

 

Người phụ trách An toàn bức xạ :  
SĐT :  
Người trực tiếp sử dụng và quản lý :  
SĐT :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa phương, Năm

 

 

 

Tên Đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

 

 

Thời gian kiểm đếm: Ngày     tháng     năm  202

 

PHIẾU KIỂM ĐẾM NGUỒN PHÓNG XẠ

STT Tên nguồn Số
lượng
Model, Seri
nguồn
Hãng, nước sản xuất Hoạt độ Hoạt độ,
ngày xác
định
Thiết bị đi kèm Thiết bị đo suất liều

(Nếu có)

Suất liều/Vị trí đo

(Nếu có)

 

Mô tả cách thức kiểm đếm nguồn: Bằng mắt thường, Dùng thiết bị đo suất liều cầm tay..vv..

Đánh giá chung về tình trạng nguồn phóng xạ :

NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN NHÂN VIÊN THỰC HIỆN KIỂM ĐẾM ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

 

 

0822012888