Dịch vụ

18/09/2020

Công văn khuyến nghị

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ BỨC XẠ, HẠT NHÂN

VIỆT NAM – VINARAD

                                CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  

       Số:…..

Hà Nội, ngày 01  tháng 10 năm 2018

 

V/v: Khuyến nghị về việc đảm bảo an toàn bức xạ

 

Kính gửi: Đối tác và Khách hàng của VINARAD

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/06/2008;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

Căn cứ thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và đảm bảo an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghể nghiệp và chiếu xạ công chúng;

Căn cứ thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

Căn cứ thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

Công ty TNHH dịch vụ và thiết bị bức xạ, hạt nhân Việt Nam – Vinarad khuyến cáo các tổ chức, cá nhân như sau:

 1. Kiểm xạ khu vực làm việc: Căn cứ Điều 14, Mục 2 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 08/11/2012.
  • Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ cần phải thực hiện kiểm xạ khu vực làm việc thường xuyên tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm của công việc, tối thiểu 01 lần/năm.
  • Thiết bị kiểm xạ cần phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế, phải được bảo dưỡng kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ.
 2. Theo dõi và đánh giá chiếu xạ nghề nghiệp: Căn cứ Điều 15, Mục 2 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 08/11/2012.
  • Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, cần phải trang bị liều kế cá nhân cho tất cả nhân viên làm việc trong khu vực kiểm soát, giám sát và thực hiện việc đeo liều kế cá nhân đúng quy định trong suốt quá trình làm việc.
  • Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải sử dụng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân tại các cơ sở được cấp phép đăng ký hoạt động và thực hiện đọc liều định kỳ 03 tháng/lần.
 3. Đào tạo kiến thức về an toàn bức xạ, hạt nhân: Căn cứ Điều 3, Điều 4 Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 27/11/2014.
  • Nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành.
  • Người phụ trách an toàn phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành.
  • Nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu và thông tin mới về an toàn bức xạ định kỳ 03 năm một lần.
 4. Kế hoạch ứng phó sự cố (KHUPSC): Căn cứ Điều 5, Chương I Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 08/10/2014.
  • Các cơ sở tiến hành công việc bức xạ phải xây dựng và trình cơ quan phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố.
  • xây dựng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng cho việc chuẩn bị ứng phó sự cố phù hợp với điều kiện cụ thể.
  • Tổ chức đào tạo và diễn tập ứng phó sự cố định kỳ hàng năm.
 5. Báo cáo thực trạng an toàn bức xạ, hạt nhân: Theo quy định tại Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử về “Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ”, để triển khai lập báo cáo năm 2018 về công tác đảm bảo an toàn bức xạ, hạt nhân của Quốc gia, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) yêu cầu tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ (sau đây gọi tắt là cơ sở) thực hiện:

Báo cáo thực trạng công tác quản lý an toàn năm 2018 của cơ sở theo mẫu tại Phụ lục đính kèm.

Gửi báo cáo về Cục ATBXHN trước ngày 30/11/2018 (địa chỉ: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, tầng 14, 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), đồng thời gửi kèm bản mềm (file điện tử) theo địa chỉ email: phongcapphep@varans.vn để tổng hợp.

Nơi nhận:

–         Như trên;

–         Lưu: VT, CP.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ BỨC XẠ, HẠT NHÂN VIỆT NAM – VINARAD

0822012888