THIẾT BỊ BẢO HỘ VÀ THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ

THIẾT BỊ BẢO HỘ VÀ THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ Làm việc trong môi trường bức xạ thì các thiết bị bảo hộ, hỗ trợ cũng như giúp nhân viên ứng có sự cố để luôn đảm bảo an toàn bức xạ khi làm việc là vô cùng […]

01/10/2021 VINARAD

Xem thêm