Down load

Luật, Thông tư liên quan đến lĩnh vực An toàn bức xạ – hạt nhân

Luật năng lượng nguyên tử Nghị định số 107/2013/NĐ-CP Nghị định số 07/2010/NĐ-CP Quy chuẩn kỹ thuật số QCVN 06:2010/BKHCN Quy chuẩn số QCVN 05:2010/BKHCN Quy chuẩn số QCVN 31:2010/BTNMT Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN Thông […]

18/09/2020 Chili System

Xem thêm

Mẫu báo cáo của cục an toàn bức xạ, hạt nhân

Mẫu báo cáo thực trạng an toàn bức xạ được lấy từ cục an toàn bức xạ, hạt nhân VARANS – www.varans.vn Mẫu báo cáo thực trạng an toàn bức xạ cho cơ sở chiếu xạ công nghiệp Mẫu báo cáo thực trạng an toàn bức xạ cho cơ sở chụp ảnh phóng xạ công […]

18/09/2020 Chili System

Xem thêm
0822012888